Woonprofiel

‘t Fierhuis

In ’t Fierhuis wonen 12 volwassenen met een verstandelijke beperking. Het huis is een initiatief van hun ouders dat gerealiseerd werd op 11 juni 2005. Een gewoon huis middenin een wijk van Soest waar de bewoners zo zelfstandig mogelijk met elkaar leven, uiteraard met een passende vorm van zorg en begeleiding. Het wooninitiatief biedt ouders, wettelijk vertegenwoordigers en bewoners, in samenspraak met de zorgaanbieder, zeggenschap over hoe de zorg en begeleiding eruit ziet. Vanaf het begin is de groep bewoners op één wisseling na dezelfde gebleven, ze zijn vertrouwd met elkaar en ’t Fierhuis is hun “thuis”. Mede door een grote mate van betrokkenheid, inzet en solidariteit van ouders en wettelijk vertegenwoordigers, de goede samenwerking met de zorgaanbieder en bijdrage van vrijwilligers en sponsoren blijft ’t Fierhuis in stand en een huis om trots op te zijn.

Missie van ‘t Fierhuis

“Dit huis zal een veilige plek zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een woning waarin met elkaar wordt geleefd en waar bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Een veilige haven gekenmerkt door privacy, respect, huiselijkheid, zorg en optimale begeleiding op maat. Een inspirerend klimaat met echte aandacht voor individualiteit, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Het is de gerealiseerde droom van ouders die hun kinderen hebben losgelaten door hen aan professionele begeleiders toe te vertrouwen. Waarbij ouders, of hun opvolgers, op afstand kunnen blijven zorgen. Het is het huis om, samen met maatschappelijke instanties en vrijwilligers, trots op te zijn: ‘t Fierhuis.”

De woning

In ’t Fierhuis wonen, verdeeld over 2 groepen, 12 mensen met een matig verstandelijke beperking. Elke bewoner heeft een eigen appartement dat bestaat uit een woon-/slaapkamer met eigen badkamer. Ook heeft elk appartement een keukenblok. De appartementen zijn gelegen op 3 woonlagen. De twee woonkamers zijn de centrale plekken, een belangrijk onderdeel, in het huis. Daar kom je elkaar tegen, daar wordt veelal met elkaar gegeten en met elkaar tv gekeken. Bewoners kunnen er ook voor kiezen te eten en/of zich te vermaken in hun eigen appartement. De kelder wordt gebruikt als recreatie-, feest- en vergaderruimte. Het kantoor, tevens slaapruimte van de begeleiders, is bereikbaar via één van de woonkamers. Afgezien van een traplift naar de kelder heeft het huis geen beschikking over een lift, hierdoor is het niet geschikt voor mensen die immobiel zijn. ’t Fierhuis is een rookvrije woning.

zowel een gezamenlijke ruimte

als een eigen
kamer

snel contact
mogelijk

eigen badkamer en keuken

De bewoners

De groep bewoners heeft gedurende 24 uur per dag begeleiding, nabijheid, veiligheid en (aan)sturing nodig.

De hechte, en tot nu toe constante groep bestaat uit mannen en vrouwen met een leeftijd tussen 37 en 47 jaar*. Bij instroom (d.w.z. het moment van daadwerkelijk huren) sluit de leeftijd van de aspirant bewoner aan bij de onderkant van de leeftijd van de aanwezige bewoners. T.a.v. de zorgvraag van de aspirant bewoner wordt bekeken of deze past in het geheel van de aanwezige zorgvragen zodat het mogelijk is om goede zorg te kunnen blijven leveren aan alle bewoners.

* januari 2023

Intentie

De intentie van ‘t Fierhuis is om een ‘woongroep’ te zijn, waar sociale ontmoeting en verbinding op een ‘huiselijke’ manier vorm krijgt. Dit betekent dat bewoners hiervan in bepaalde mate moeten kunnen profiteren. Bewoners nemen regelmatig deel aan sociale momenten en leveren, passend bij hun wensen en mogelijkheden, een bijdrage aan het gemeenschappelijke wonen (bijv. in de vorm van taken, sociale activiteiten). Roken, blowen en drugsgebruik vormen een contra-indicatie voor wonen in ’t Fierhuis. Ten aanzien van alcoholgebruik is het standpunt dat een ‘drankje op z’n tijd’ moet kunnen.

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

Bewoners hebben regelmatig behoefte aan toezicht, stimulatie of overname. Bij de kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid en bij het wassen kan soms behoefte zijn aan enige hulp of overname. Individueel benodigde zorg mag structureel geen onevenredig beslag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm.

Inzet begeleiding

Alle bewoners maken gedurende 4 of 5 dagen gebruik van dagbesteding of hebben een andere werkkring. Bij langdurige uitval hiervan kan dat een onevenredig beslag leggen op de inzet van de begeleiding. Als dit langdurig is, dan zal dat onderwerp van gesprek moeten zijn met de wettelijk vertegenwoordiger. Meer zorg = meer kosten = meer betalen, maar vooral in alle creativiteit iets anders bedenken.

Bij toelating tot ’t Fierhuis

Voor het onderling samen leven is het zinvol als de groep bewoners op ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau functioneert. Dat wil zeggen dat ze ongeveer hetzelfde kunnen en aankunnen en niet (door medebewoners) worden overvraagd. Bewoners zijn mobiel, fysiek in staat zelfstandig te kunnen eten en beschikken  over enige zelfredzaamheid ten aanzien van dagritme. Ook zijn ze in staat de begeleiders te bellen of op te zoeken wanneer zij ergens hulp bij nodig hebben.

De bewoner heeft geen op de voorgrond staande psychiatrische problematiek of gedragsproblemen die overlast veroorzaken voor de medebewoners of waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt. Er kan sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals gedrags- en/of aanpassingsproblemen. Op het moment dat dit zich voordoet, zal het gedrag onderwerp van gesprek en ondersteuning zijn.

Voor een aspirant bewoner geldt dat als er reeds sprake is van ernstige problemen, moet worden ingeschat of de woonvorm geschikt is. De zorgvraag van de bewoner zal altijd moeten passen binnen de zorg die er geleverd kan worden. Langdurig verblijf/wonen is het uitgangspunt. 

Om in ’t Fierhuis te kunnen wonen is het nodig een Wlz-indicatie, daarbij passend PGB en een inkomen te hebben. De bewoner heeft een wettelijk vertegenwoordiger in de vorm van curator of mentor/bewindvoerder en beiden gaan akkoord met de gekozen zorgaanbieder en de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Het spreekt voor zich dat zij de missie van ’t Fierhuis onderschrijven.

Organisatie

Stichting ’t Fierhuis is bestuurder van ’t Fierhuis’. Wonen en zorg zijn gescheiden. De Stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort. Voor de woning is een huurovereenkomst afgesloten met woningcorporatie OmThuis. Ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers zijn deelnemers in een Raad van Vertegenwoordigers.

In de statuten en het Huishoudelijk reglement van de stichting zijn afspraken over vertegenwoordiging, toelating en financiering opgenomen.

Wonen

De bewoner huurt het appartement van Stichting ’t Fierhuis en is zelf verantwoordelijk voor onderhoud  in het appartement. Voor reparaties waarvoor de verhuurder verantwoordelijk kan worden gesteld is er een contactpersoon aangesteld die dan benaderd kan worden. De inrichting, vervanging en/of  reparaties hiervan regelt de bewoner/wettelijk vertegenwoordiger zelf. Wanneer er in het appartement door een bedrijf werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zorgt de bewoner/wettelijk vertegenwoordiger ervoor dat er iemand aanwezig is.

Voor schoonmaak van het appartement en de algemene ruimtes is een erkend bedrijf of medewerker aangesteld. De bewoner wordt gestimuleerd tot het verrichten van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden die binnen zijn/haar mogelijkheden liggen.

Zorg en begeleiding

De zorg en begeleiding wordt voor alle bewoners uitgevoerd door één zorgaanbieder met een team van vaste medewerkers.

Gedurende de weekdagen is er, met uitzonderingen van de vrijdagen waarop meerdere bewoners thuis zijn, geen directe begeleiding aanwezig tussen 11.00 en 14.00 uur. Bij ziekte van een bewoner en sluitingsdagen van de dagbesteding wordt er in overleg begeleiding ingezet. Tussen 23.00 en 7.00 uur is er altijd een begeleider als slaapwacht aanwezig.

Voor medewerkers is de missie van ’t Fierhuis richtsnoer van handelen.

De begeleiding benadert de bewoners op een volwassen manier, rekening houdend met eigen mogelijkheden en in een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect.

Het persoonlijk plan komt in samenspraak met de wettelijk vertegenwoordiger, en waar mogelijk de bewoner, tot stand en dient als leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoner. Iedere bewoner heeft een begeleider die fungeert als persoonlijk aandachtpersoon die erop toeziet dat  de individuele zorgvragen niet uit het oog verloren worden en is contactpersoon voor de wettelijk vertegenwoordiger.

Er wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met de individuele behoeften van de bewoners, zonder dat het collectief belang van de woongroep uit het oog verloren wordt.